Ibasura ang SDO! Hacienda Luisita Ipamahagi sa mga Magsasaka! - Kilusang Magbubukid ng Pilipinas (KMP)