Picture
Welga noong Nobyembre 2004 sa Hacienda Luisita
Ipinapangangalandakan ng mga manipulador sa Hacienda Luisita na pumirma ang mahigit 7,000manggagawang bukid pabor sa SDO nitong nakaraang linggo.  Ang pakanang ito ay nagpapakita lamang na angangkang Cojuangco-Aquino ay desperadong maimpluwensiyahan ang resulta ng oralarguments sa Korte Suprema na gaganapin sa Agosto 18 pabor sa kanilang interes.  Naglalayon itong idiskaril ang pakikibaka ngmga manggagawang bukid para sa reporma sa lupa at  panatilihin ang kontrol ng angkangCojuangco-Aquino sa Hacienda Luisita.

Nagpasya'tnagpahayag na ang masang magsasaka sa pamamagitan ng dakilang welgang bayan nanagtakwil sa SDO noong 2004-2005.  Sa welgangito tinuldukan ng mga manggagawang bukid ang pagpapailalim sa mapang-apingiskemang SDO at nilabanan ang nakaambang pagpapalayas sa kanila sa HaciendaLuisita.  Naigiit nila ang ligalidad ng kanilangkarapatan sa mga lupain dito kung kaya't naobligang kilalanin ito ng DAR atPARC noong 2005.

Mas maaga pa,pumirma sa petisyon sa DAR para sa rebokasyon ng SDO ang mahigit 4,000manggagawang bukid sa kabuuang 5,339 masterlistmembers noong Disymbre 2003. Subali't ang pinakamadiin na anyo ng paggigiit ng mga manggagawang bukidsa kanilang karapatan sa Hacienda Luisita ay ang pagbubungkal ng mga lupain ditoat gawing produktibo para sa kanilang kabuhayan.  Sa loob ng mahigit limang taon, nagspursigiang libu-libong mga manggagawang bukid sa pagbubungkal at harapin ang buhaybilang magsasaka labas ng mapagsamanatala at mapang-aping iskema ng HLI.

Sa kabila ngmatagumpay ng welga at pagpapawalambisa ng SDO, hindi tumigil ang angkangCojuangco-Aquino para magmaniobra, manlinlang, manuhol, manggipit, manghati,magbanta sa mga manggagawang bukid.

Itinayo ng mgaCojuangco ang Luisita Estate Management (LEM) pagkatapos mag-isyu ang KorteSuprema ng Tempprary Restraining Order bilang tugon ng korte sa paghahabol ngmga Cojuangco sa desisyon ng DAR at PARC na ipamahagi na ang mga lupain saHacienda Luisita.  Nanguna ang LEM sapanggigipit, panlilinlang, pag-atake sa organisasyon  ng mga manggagawang bukid.  Nakipagsabwatan ang LEM sa mga militar natuloy-tuloy ang presensya sa Hacienda Luisita para takutin ang mga tao nabumigay sa pakanang "pagbabalik sa dating kaayusan".

Pagkataposgipitin, suhulan, takutin, linlangin ang mga manggagawang bukid, hahainan atpapainan sila ngayon ng mga Cojuangco-Aquino ng gawa-gawa at madaliangikinasang pirmahan para sa SDO, kahalintulad ito ng reperendum noong mga1989nang unang imaniobra ng mga Cojuangco ang SDO.  Mas masahol nga lang ngayon ang kasunduandahil 1/3 o 1,400 ektarya na lang ang diumano'y ipamahagi kumpara sa mahigit na4,000 ektarya na inubligang ipasok bilang sapi ng mga manggawang bukid sa HLInoong 1989.

Sa pagpapakanang bogus na kasunduan sa SDO, kasabwat ng mga Cojuangco-Aquino ang mga alipuresnilang mga dilawang lider na matagal nang itinakwil ng mga manggagawang bukidtulad ni Eldi Pingol at Noel Mallari, mga kapitan ng barangay na nakasuso angkabuhayan sa mga Cojuangco, at mga dating superbisor pangunguna ni Buena na nakasalang anginteres sa posibleng pagkalusaw ang HLI.

Kakarampot nalehitimong manggagawang bukid lamang ang nagoyo ng mga Cojuangco-Aquino sakanilang pakana.   Ang kalakhan ng mga tinipon sa pirmahan ay namga manggagawa ng azucarera, mga empleyado at mga tauhan ng mga Cojuangco nawalang kinalaman sa lupa, at mga lokal na upisyal ng barangay.  Ang iba pang lehitimong manggagawang bukid napumirma at tumanggap ng pera ay naningil lamang sa mga utang ng korporasyon naipinagkait sa kanila sa nakaraang mga taon.

Ipinatongsa bagong listahan na ito sa recycledna listahan ng mga Cojuangco na ginagamit sa mga okasyong nangangailangan ngpirmahan tulad noong reperendum ng 1989 at nitong bogus na kasunduan.  Marami dito ay walang kinalaman sakorporasyon, ang ilan patay na, atbp.   Mula sa 6,000, pinapalobo sa 10,000 angmanggagawang bukid para lunurin angbilang ng mgalehitimong manggagawang bukid at benepisyaro ng mga lupain.
 
Nagkakamaliang mga Cojuangco sa pag-iisip na susuko ang mga manggagawang bukid nang walanglaban. Malalim na nakatatak sa diwa ng mga manggagawang bukid ang kanilang mgakaranasan at tagumpay sa welga laban sa SDO at pakikibaka para sa lupa.  Hindi ito basta mabubura at mapapawi ng mgapanlilinlang, pananakot, o anumang pamimilit ng mga Cojuangco.  Hinding-hindi makakalimutan ng mgamanggagawang bukid ang masaker at pamamaslang sa kanilang mga lider, kababaryoat mga taga-suporta.  Sa anu't anuman,handa silang muling sumuong sa buhay-at- kamatayangpakikibaka makamit lamang ang mithiin sa lupa.

Inspirasyon atmabuting halimbawa ng masang anakpawis hindi lamang sa loob ng bansa kundimaging sa ibang bahagi ng mundo ang mga manggagawang bukid ng Hacienda Luisitasa pakikibaka nito para sa tunay na reporma sa lupa.  Ang patuloy na pagkakait ng mga panginoongmaylupa at ng rehimeng Cojuangco-Aquino ay nagbabadya ng sagupaan hindi lamangsa pagitan ng mga manggagawang bukid at ng angkang Cojuangco, kundi ng masanganak-pawis laban sa uring panginoong maylupa at ang pagnunahing tagapagta-guyodnito, ang rehimeng Cojuangco-Aquino.

Ibasura ang SDO, isulong ang tunay nareporma sa lupa!

Magprotesta laban sa bogus na kasunduan saSDO, labanan ang mga pakana at panggagantso ng angkang Cojuangco-Aquino at mgaalipuris nila!

Tibayan ang hanay, konsolidahin ang mgaorganisasyon ng mga manggagawang bukid, itakwil ang mga pekeng lider!

Patibayin ang pwesto at ibayong palaganapinang pagbubungkal sa lupa sa Hacienda Luisita!

Labanan ang militarisasyon, palayasin angberdugong militar sa loob ng Hacienda Luisita!

Lumahok sapagkilos ng mga manggagawang bukid at mga taga-suporta nila sa gaganaping oralarguments kaugnay ng TRO sa DAR/PARC decision sa Korte Suprema sa Agosto 18.

 

Alyansa ng mgaMagbubukid sa Gitnang Luzon (AMGL)

12 Agosto 2010


Your comment will be posted after it is approved.


Leave a Reply.